Dom Pomocy Społecznej w Opolu

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.dps.opole.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

1. DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ: 2007-01-29.

2. DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI: 2021-12-30.

3. SPOSÓB DOKONANIA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:
Deklarację dostępności sporządzono 2021-12-30 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z wyłączeniem materiałów:
– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
– nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób niesłyszących.

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU:

Dom Pomocy Społecznej w Opolu
ul. Chmielowicka 2
45-758 Opole
+48 77 443 75 00
info@dps.opole.pl

Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: Magdalena Orepuk-Makara tel:  +48 77 457 54 95, mail: info@dps.opole.pl

ADRES DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI:
https://dps.opole.pl/deklaracja-dostepnosci/

UŻYWANE SKRÓTY KLAWISZY:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ SIEDZIBY PODMIOTU PUBLICZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów to kompleks trzech budynków: A,B,C przeznaczony dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym zapewniamy niezbędną pomoc w formie usług opiekuńczych.

Budynki A i B są trzykondygnacyjne znajdują się w nich pokoje mieszkalne jedno i dwu osobowe z łazienkami, pomieszczenia biurowe oraz kuchenki podręczne. Budynek C jest jednokondygnacyjny znajduje się w nim stołówka, kuchnia z zapleczem, pralnia, kaplica, pomieszczenia terapii zajęciowej, fizjoterapia, sala gimnastyczna, dyżurka pielęgniarek gabinet lekarski.

Dostępność wejścia do budynku:

Do budynku głównego- A prowadzi wejście, posiadające dwie pary drzwi, które otwierane są automatycznie, ponadto jest wyjście boczne gospodarcze. W holu głównym przy wejściu znajduje się winda.
Budynek B ma dwa wyjścia z podjazdami dla osób niepełnosprawnych dodatkowo zamontowana jest w nim winda w której mogą być transportowane osoby w pozycji leżącej.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku są dwie windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy stołówce.

Opis dostosowań:

  • w budynkach wprowadzono oznakowanie na podłogach przy windach, schodach dedykowane dla osób niewidomych i niedowidzących
  • przy wejściu głównym dostępny jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach,
  • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Chmielowicka 6, 45-758 Opole tel. 774575495, email: info@dps.opole.pl

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów znajduje się parking. Parking nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA MIGOWEGO ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ALBO INFORMACJA O JEJ BRAKU:
Na dzień przeprowadzonego badania nie istnieje funkcja dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA SKARGI:

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Postępowanie odwoławcze
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

POZOSTAŁE:
Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Zaniechano użycia elementów tekstów, które mogłyby utrudnić jego odczytanie, np. pochylenie treści lub podkreślenie.
Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji użytych nagłówków.
Linki otwierają się w tym samym oknie.
Duży kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Starano się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
Obecność bloku informującego o lokalizacji w obrębie strony.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • podświetlanie linków
  • zmiana odstępu między literami

Zmiana rozmiaru strony:

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

ZAPRASZAMY DO NAS