POSTĘPOWANIE NR Z14/57973: Wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie DPS

POSTĘPOWANIE NR Z14/57973: Wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6.

1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia na terenie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów  w Opolu, ul. Chmielowickiej 6 , zgodnie z zakresem czynności oraz opisem obiektu i terenu objętego ochroną, określonym w załączniku nr 1 do SWZ.

2. Maksymalna liczba godzin ochrony przewidziana do realizacji w okresie trwania umowy wynosi 6 710. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości godzin (max. do 20%) usług ochroniarskich i usług portierskich.

3. Zakres przedmiotu umowy polega na bezpośredniej ochronie fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995), w tym w szczególności na:

a) ochronie fizycznej obiektu realizowanej w trybie 16 godzinnym przez 5 dni tygodnia w dni powszednie i 24-godzinnym w dni wolne od pracy (świąteczne)oraz w sytuacjach awaryjnych dodatkowo na zlecenie Zamawiającego przez odpowiednio ubranego pracownika ochrony przygotowanego zawodowo do wykonywania ochrony(nie jest wymagana licencja, jedynie minimum roczne doświadczenie w wykonywaniu usług ochroniarskich i portierskich)oraz minimum jedną osobę nadzorującą pracowników ochrony;

b) stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu;

c) monitorowaniu obiektu poprzez obchód terenu;

d) kontroli ruchu osobowego wraz z prowadzeniem dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej ruchu osobowego, materiałowego, prowadzenie ewidencji wydawanych/odbieranych kluczy do pomieszczeń, prowadzenie rejestru codziennych raportów, obsługę centrali telefonicznej i łączenie rozmów telefonicznych, w okresie letnim i zimowym utrzymywanie porządku i czystości wejścia do budynku;

e) podejmowaniu odpowiednich działań w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych (napad, włamanie, pożar, powódź i awarie).