MENU GŁÓWNE:
  Strona główna
  Historia
  Metody pracy
  Terapia zajęciowa
  Sukcesy i osiagnięcia
  Dyrekcja
  Wolontariat
  Zamówienia publiczne
  Usługi
  Zasady przyjęć
  Regulaminy Domu
  Galeria zdjęć
  Wydarzenia i aktualności
  Przetwarzanie danych osobowych
  Kontakt
  e-mail


STRONA GŁÓWNA

AKTUALNE ZAMÓWIENIA


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.09.2019r.

Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudowa 9-cio miejscowa z przystosowaniem do przewozu osób niepelnosprawnych, w tym 2 osób na wózku inwalidzkim do Domu Pomocy Spolecznej dla Kombatantów w Opolu, ul. Chmielowicka 6, 45-758 Opole - dofinansowanego ze srodków PFRON z projektu w ramach: Programu wyrównywanie róznic miedzy regionami III w obszarze D (Likwidacja barier transportowych).

Znak sprawy: DG 212-24/2019

Pliki w fomracie PDF:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

5. Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy

6. Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 4 - wzór umowy


Pliki w edytowalnym formacie DOCX:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1a - szczególowy opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

5. Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy

6. Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Aktualizacja na dzien 5.09.2019r.:

1. Udzielenie odpowiedzi przez zamawiającego na zadane pytanie

2. Modyfikacja załącznika 1a do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja na dzien 6.09.2019r.:

1. Udzielenie odpowiedzi przez zamawiającego na zadane pytanie

2. Modyfikacja załącznika 1a do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja na dzien 10.09.2019r.:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT
Nowy termin składania ofert do 17.09.2019 DO GODZINY 12:00
OTWARCIE OFERT W DNIU 17.09.2019 O GODZINIE 13:00

1. Udzielenie odpowiedzi przez zamawiającego na zadane pytanie

2. Modyfikacja załącznika 1a do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Ogłoszenie UZP zmiana

Aktualizacja na dzien 17.09.2019r.:

1. Zestawienie ofert (na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) złozonych w terminie do 17.09.2019 r. do godziny 12.00

Aktualizacja na dzien 23.09.2019r.:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja na dzien 24.09.2019r.:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów na 2018 rok (*.pdf)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.01.2018r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Chmielowicka 6, 45-758 Opole od dnia 01.02.2018r. do 31.12.2018r.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz 1579 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 221 000 euro.

1. Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Część I - Instrukcja dla Wykonawców (*.pdf)

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Część II - Wzór umowy (*.pdf)

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Część III - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Formularz asortymentowo cenowy (*.pdf)

TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 19.01.2018r. do godz. 11:30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOKUMENTY DO POBRANIA

5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Część I - Instrukcja dla Wykonawców (*.odt)

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Część II - Wzór umowy (*.odt)

7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Część III - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Formularz asortymentowo cenowy (*.ods)

Pakiet I Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych różnych: sypkie, słodycze, przetwory warzywne (*.ods)

Pakiet II Sukcesywna dostawa ryb mrożonych, filetów śledziowych, ryb wędzonych, karpia żywego (*.ods)

Pakiet III Sukcesywna Dostawa jaj konsumpcyjnych kurzych (*.ods)

Pakiet IV Sukcesywna dostawa mrożonych owoców i warzyw oraz flaków blanszowanych krojonych (*.ods)

Pakiet V Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych (*.ods)

Pakiet VI Sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego, wołowego oraz drobiu, podrobów (*.ods)

Pakiet VII Sukcesywna dostawa wyrobów wędliniarskich (*.ods)

Pakiet VIII Sukcesywna Dostawa mleka i przetworów nabiałowych oraz tłuszczy (*.ods)

Pakiet IX Sukcesywna dostawa warzyw, owoców i kiszonek (*.ods)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INFORMACJE!

Odpowiedź na wniosek Wykonawcy z dnia 12.01.2018r dotyczący SIWZ na prowadzone postępowanie pt: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Chmielowicka 6, 45-758 Opole od dnia 01.02.2018r. do 31.12.2018r. (*.pdf)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OTWARCIE OFERT

"Sukcesywna dostawa art. spożywczych" - Protokół z otwarcia oferty (*.pdf)

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej (*.pdf)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OTWARCIE DODATKOWYCH OFERT

"Sukcesywna dostawa art. spożywczych" - Protokół z otwarcia dodatkowych oferty (*.pdf)

Zawiadomienie o wyborze oferty na Sukcesywną dostawę art. spożywczych (*.pdf)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole od 01.02.2018 do dnia 21.12.2018. (*.pdf)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
45-758 Opole, ul. Chmielowicka 6
tel. 77 457-54-95