MENU GŁÓWNE:
  Strona główna
  Historia
  Metody pracy
  Terapia zajęciowa
  Sukcesy i osiagnięcia
  Dyrekcja
  Wolontariat
  Zamówienia publiczne
  Usługi
  Zasady przyjęć
  Regulaminy Domu
  Galeria zdjęć
  Wydarzenia i aktualności
  Przetwarzanie danych osobowych
  Praca
  Kontakt
  e-mail


STRONA GŁÓWNA

AKTUALNE ZAMÓWIENIA


20.10.2021r.

"Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatanta w Opolu."

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.).

UWAGA:
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej
www.umopole.logintrade.net

Strona prowadzonego postępowania:
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


18.10.2021r.


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wersja nr 4

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.10.2021 nr 2021/BZP 00080623/04/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 4.pdf


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


27.07.2021r.

Remont i modernizacja łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatanta w Opolu w budynku A i B

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.).

UWAGA:
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej
www.umopole.logintrade.net

Strona prowadzonego postępowania:
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Ogłoszenie z dnia 27.07.2021 r.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


07.07.2021r.

Remont i modernizacja łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatanta w Opolu

Numer zgłoszenia: DG 212-08/2021

ZAMAWIAJĄCY: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W OPOLU

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)?- dalej ustawą pzp na roboty budowlane pn. Nazwa zamówienia: Remont i modernizacja łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatanta w Opolu w budynku A i B. Zamówienie obejmujące roboty budowlane przewidziane w etapie II (budynek B) jest współfinansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Opolskiego.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: www.umopole.logintrade.net


Klasyfikacja usług według Wspólnego Słownika Zamówień:

Główny kod 45000000-7 - roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 - Tynkowanie
45442100-8 - Roboty malarskie
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja warunków zamowienia
3. Przedmiar robót (Budynek A)
4. Przedmiar robót (Budynek B)
5. Projekt (Budynek B)
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Budynek A)
7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Budynek B)
8. Formularz ofertowy
9. Oświadczenie z art. 125 ust. 1
10. Zobowiązanie podmiotu trzeciego
11. Wykaz robót
12. Wzór umowy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


05.07.2021r.


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wersja nr 3
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.06.2021 nr 2021/BZP 00080623/02/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 3.pdf


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


15.06.2021r.


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wersja nr 2
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.06.2021 nr 2021/BZP 00080623/02/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 2.pdf


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.09.2019r.

Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudowa 9-cio miejscowa z przystosowaniem do przewozu osób niepelnosprawnych, w tym 2 osób na wózku inwalidzkim do Domu Pomocy Spolecznej dla Kombatantów w Opolu, ul. Chmielowicka 6, 45-758 Opole - dofinansowanego ze srodków PFRON z projektu w ramach: Programu wyrównywanie róznic miedzy regionami III w obszarze D (Likwidacja barier transportowych).

Znak sprawy: DG 212-24/2019

Pliki w fomracie PDF:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

5. Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy

6. Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 4 - wzór umowy


Pliki w edytowalnym formacie DOCX:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1a - szczególowy opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

5. Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy

6. Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Aktualizacja na dzien 5.09.2019r.:

1. Udzielenie odpowiedzi przez zamawiającego na zadane pytanie

2. Modyfikacja załącznika 1a do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja na dzien 6.09.2019r.:

1. Udzielenie odpowiedzi przez zamawiającego na zadane pytanie

2. Modyfikacja załącznika 1a do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja na dzien 10.09.2019r.:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT
Nowy termin składania ofert do 17.09.2019 DO GODZINY 12:00
OTWARCIE OFERT W DNIU 17.09.2019 O GODZINIE 13:00

1. Udzielenie odpowiedzi przez zamawiającego na zadane pytanie

2. Modyfikacja załącznika 1a do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Ogłoszenie UZP zmiana

Aktualizacja na dzien 17.09.2019r.:

1. Zestawienie ofert (na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) złozonych w terminie do 17.09.2019 r. do godziny 12.00

Aktualizacja na dzien 23.09.2019r.:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja na dzien 24.09.2019r.:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów na 2018 rok (*.pdf)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.01.2018r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Chmielowicka 6, 45-758 Opole od dnia 01.02.2018r. do 31.12.2018r.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz 1579 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 221 000 euro.

1. Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Część I - Instrukcja dla Wykonawców (*.pdf)

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Część II - Wzór umowy (*.pdf)

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Część III - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Formularz asortymentowo cenowy (*.pdf)

TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 19.01.2018r. do godz. 11:30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOKUMENTY DO POBRANIA

5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Część I - Instrukcja dla Wykonawców (*.odt)

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Część II - Wzór umowy (*.odt)

7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Część III - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Formularz asortymentowo cenowy (*.ods)

Pakiet I Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych różnych: sypkie, słodycze, przetwory warzywne (*.ods)

Pakiet II Sukcesywna dostawa ryb mrożonych, filetów śledziowych, ryb wędzonych, karpia żywego (*.ods)

Pakiet III Sukcesywna Dostawa jaj konsumpcyjnych kurzych (*.ods)

Pakiet IV Sukcesywna dostawa mrożonych owoców i warzyw oraz flaków blanszowanych krojonych (*.ods)

Pakiet V Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych (*.ods)

Pakiet VI Sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego, wołowego oraz drobiu, podrobów (*.ods)

Pakiet VII Sukcesywna dostawa wyrobów wędliniarskich (*.ods)

Pakiet VIII Sukcesywna Dostawa mleka i przetworów nabiałowych oraz tłuszczy (*.ods)

Pakiet IX Sukcesywna dostawa warzyw, owoców i kiszonek (*.ods)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INFORMACJE!

Odpowiedź na wniosek Wykonawcy z dnia 12.01.2018r dotyczący SIWZ na prowadzone postępowanie pt: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Chmielowicka 6, 45-758 Opole od dnia 01.02.2018r. do 31.12.2018r. (*.pdf)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OTWARCIE OFERT

"Sukcesywna dostawa art. spożywczych" - Protokół z otwarcia oferty (*.pdf)

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej (*.pdf)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OTWARCIE DODATKOWYCH OFERT

"Sukcesywna dostawa art. spożywczych" - Protokół z otwarcia dodatkowych oferty (*.pdf)

Zawiadomienie o wyborze oferty na Sukcesywną dostawę art. spożywczych (*.pdf)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole od 01.02.2018 do dnia 21.12.2018. (*.pdf)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
45-758 Opole, ul. Chmielowicka 6
tel. 77 457-54-95